Czym jest prawo karne oraz jakie rozróżniamy jego rodzaje?

Jest to ogół prawnych norm, które za pośrednictwem ukarania jako środka przymusu, który zawiera się w takich normach, chroni wartości społeczne przed czynami niebezpiecznymi nazywanymi przestępstwami.
W rozumieniu prawa karnego wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka oraz jego majątek.

Czyn, który jest społecznie niebezpieczny jest to postępowanie, które pozostaje w negatywnej relacji do publicznych wartości. Przestępstwo jest to czyn człowieka, który zabroniony jest przez ustawę pod groźbą ukarania. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie oraz występki. Wykroczenia są koło przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w taki sposób, aby wymagania stawiane przez to prawo były na miarę możliwości osoby ludzkiej.

Jeżeli zaciekawiła Cię ta sprawa, szybko sprawdź link (http://www.liberty.olawa.pl/papier-do-drukarki-liberty/) a poznasz znacznie większą ilość danych, które na pewno wywołają u Ciebie piękny uśmiech.

Wykorzystywane kary i zabezpieczające środki nie mogą być okrutne i nie powinny poniżać osoby karanej ani wyrządzać mu zbędnej krzywdy. Kara jest konsekwencją popełnienia czynu, który zakazany jest przez ustawy karne. Winowajca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji, gdy z popełnionego czynu zrobić można mu zarzut.

grafika

Autor: George Carter
Źródło: http://www.flickr.com

prawo karne

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
przepisy karne muszą wyjaśniać przestępstwo maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest stosowanie przypuszczeń na niekorzyść osoby oskarżonej. Kara za przewinienie określona musi być we wcześniej opublikowanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół norm prawnych, które posiadają zakazy oraz nakazy określonego zachowania się w wypadku naruszenia takich norm. Materialne prawo karne, jest to dziedzina prawa określająca czynności, które są przestępstwami. Prawo karne podatkowe reguluje sprawę odpowiedzialności za wykroczenia i przewinienia podatkowe. Zawarte jest w kodeksie karnym skarbowym z 1999 roku. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które określa wykroczenia wojskowe.

Postępowanie z osobami nie mającymi 18-tu lat jest to dziedzina prawa ściśle związana z prawem karnym, która jest uregulowana w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie jest częścią prawa karnego, gdyż w sprawach nieletnich nie wykorzystuje się kar, tylko środki wykonawcze i poprawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*